Odmietnuť všetko môžete tu.

NAJPREDÁVANEJŠIE

KONTAKT

tel: 0949241620
napíšte nám

Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

OBCHODNÉ PODMIENKY pre SR

  1. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi prevádzkovateľom e-shopu (ďalej ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.kartario.sk.

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop“ alebo „internetový obchod“) umiestneného na doméne www.kartario.sk (ďalej len „internetová doména“) je:
Spoločnosť: ONIK s.r.o.
Sídlo: 
Kukorelliho 1501/4
Bardejov 08501
IČO: 51 262 878
DIČ: 2120652611

IČ DPH: SK2120652611
Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, čl. vložky 35616/P (ďalej len „spoločnosť“)

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy

Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov, ktorými môžu byť fyzické osoby – nepodnikatelia (ďalej len "Spotrebiteľ"), fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby (všetci spolu len ako "Zákazník" alebo "Kupujúci"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, ale podnikateľ alebo právnická osoba, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, zákonom č. 513/1991 Z.z., v platnom znení.

1.3 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:
- identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko /obchodné meno, IČO, DIČ ak ide o právnickú osobu/, presná a úplná adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo),
- špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),
- cena a spôsob platby za tovar,
- miesto a spôsob dodania tovaru.
Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.

1.4 Odoslaním objednávky kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s kompletným znením týchto Obchodných podmienok a všetkých ich súčastí platných pre internetový obchod v okamihu realizácie objednávky. Zároveň akceptuje ceny, ktoré sú platné v okamihu odoslania objednávky.

2. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

2.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 7 dní, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a/alebo určeného osobitne pre jedného kupujúceho. Sedemdňová lehota začína plynúť dňom, keď kupujúci alebo ním poverená osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar. Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačne informovať, a to buď telefonicky na 0904 675 325, alebo e-mailom onicekx@gmail.com. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, je potrebné, aby kupujúci zaslal písomnú správu predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy a uviedol číslo objednávky, číslo faktúry a ostatné identifikačné údaje.

 

2.2 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať späť v priebehu 7 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy (tj. do sedem dní od oznámenia predávajúcemu). Lehota sa považuje za dodržanú v prípade, že kupujúci tovar odošle pred uplynutím 7 dňovej lehoty. Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
V prípade, že tovar stratí na svojej hodnote, predávajúci je oprávnený kupujúcemu znížiť vrátenú čiastku, pokiaľ zmena stavu, vlastnosti a funkčnosti tovaru súvisia priamo s tým, ako tovar používal a zaobchádzal s ním.

2.3 V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Na vrátenie platby použijeme bankový prevod, prosíme v kontaktnom e-maile nám uveďte číslo vášho bankového účtu, aby sme vám platbu mohli bez problémov vrátiť.

2.4 Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy:
- ak tovar, ktorý si objednal (napr. tričká) nebol vyhotovený vopred, ale pre jeho výrobu bola smerodajná individuálna voľba alebo osobitná požiadavka zákazníka teda kupujúceho, alebo
- ak tovar, ktorý si objednal napríklad tričká s osobnými textami alebo motívmi bol určený osobitne pre jedného zákazníka teda kupujúceho.

3. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

3.1 Spôsob dodania tovaru je

- prostredníctvom spoločnosti PacketaSK

3.2 Zaslanie tovaru do ostatných štátov bude riešené individuálne a predávajúci si v týchto prípadoch vyhradzuje právo požadovať úhradu tovaru i poštovného vopred.

3.3 Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci, ak pri produkte nie je možosť doručenia zadarmo.

3.4 Cena balného a dopravy v rámci územia SR je:
 Packeta na adresu 4,80€ ;  Packeta SK na výdajné miesto 3,12€. Dobierka1,20€.

3.5 Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do piatich (5) pracovných dní od pripísania sumy na účet predávajúceho (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny).

3.6 Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní.  Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.

3.7 Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

3.8 V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

3.9 Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú odovzdá/zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

4. Platobné podmienky

4.1 Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú vrátane DPH a pre kupujúceho sú konečné.

4.2 Kupujúci je povinný uhradiť cenu za objednaný tovar týmto spôsobom:

- bankovým prevodom na účet predávajúceho SK11 7500 0000 0040 2538 9559


4.3  Platbu bankovým prevodom je potrebné uskutočniť do troch (3) pracovných dní od odoslania potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo objednávky. Pokiaľ platba nebude pripísaná na bankový účet predávajúceho do sedem (7) pracovných dní od doručenia potvrdenia o prijatí objednávky, predávajúci objednávku zruší a nebude vyrábať.

5. Ďalšie zmluvné podmienky

5.1 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a bez zbytočného odkladu mu vrátiť cenu zaplatenú za nedodaný tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

5.2 Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.       

6. Zodpovednosť za poškodenie – reklamácie

6.1 Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

6.2 Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním alebo nevhodným ošetrovaním.

6.3 Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho a čo najskôr ho o tom informovať písomne.

6.4 Odstrániteľné poškodenie:
6.4.1 Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.5 Neodstrániteľné poškodenie:
6.5.1 Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
6.5.2 Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.6 Po uplatnení reklamácie kupujúcim je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.7 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie a to ihneď, resp. bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

7. Osobné údaje

7.1 Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

7.2 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci v zmysle § nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje kupujúceho, ktoré sú uvedené v objednávke za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy, t.j. za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúcich žiadnej tretej osobe, ani osobné údaje kupujúcich nesprístupňuje ani nikde nezverejňuje. 

7.3 Kupujúci súhlasí s tým, že Predávajúci bude jeho osobné údaje získané v súvislosti so zmluvným vzťahom a registráciou, teda údaje uvedené v registračnom a objednávkovom formulári oznamovať doručovateľským službám, za účelom kontaktovania Kupujúceho doručovateľom, a to pri rešpektovaní platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

7.4.Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak, že pošle e-mailovú správu na adresu onicekx@gmail.com alebo túto skutočnosť oznámi Predávajúcemu telefonicky na čísle 0904 675 325. Rovnakým spôsobom môže svoje údaje aj meniť alebo kontrolovať.


8. Záverečné ustanovenia

8.1 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.

8.2 Predávajúci nezodpovedá za výber motívu na tovare kupujúcim. Ak si kupujúci vyberie potlač tovaru vulgárnym, neprípustným príp. zakázaným motívom, alebo motívom chráneným autorskými právami, predávajúci nie je povinný tovar vyhotoviť a dodať kupujúcemu. V takom prípade predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje a vráti mu cenu za tovar, ak už bola predávajúcemu zaplatená.

8.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

8.5 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke  Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

8.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 03.04.2023.